Wednesday, February 13, 2013

Thân Tặng Các Bạn Trẻ Viêt nam "Hãy giữ vững Niềm tin và Nghị lực..

.. trên con đường Đấu tranh , đem Nhân Quyền Tự Do về cho Quê hương Việt Nam 

****

..Tôi Đã Thức Tỉnh

Viết bởi Lê Nguyễn Huy Trần .