Thursday, January 2, 2014

Tưởng nhớ và ghi ơn những vị Hải Quân Anh Dũng của VNCH vì lý tưởng Tự Do quên thân mình để bảo vệ lãnh thổ biển đảo của quê hương VN

      BIỂN CỦA QUÊ HƯƠNG