Thursday, September 17, 2015

Dân oan Việt Nam đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc, chống áp bức, bóc lột

Nhà văn Võ Thị Hảo đã nói lên những suy nghĩ của mình về dân oan Việt Nam đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, chống áp bức, bóc lột qua cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang. Mời quí vị cùng nghe.
*

Áp đặt ách thống trị chuyên chính vô sản lên cả đất nước Việt Nam, suốt 40 năm qua nhà cầm quyền cộng sản đã đẩy đất nước lâm vào cảnh ngày càng tụt hậu, các quyền con người bị trà đạp.

Không cam chịu kiếp sống dưới chế độ công an trị của nhà cầm quyền cộng sản, người dân đã đứng lên đấu tranh dưới nhiều hình thức chống lại giặc ngoại xâm là Trung Quốc xâm lược và giặc nội xâm là giới bạo quyền cộng sản Việt Nam hèn với giặc, ác với dân.


40 năm qua xã hội Việt Nam xuất hiện một từ ngữ mới “Dân Oan”. Họ là hàng chục triệu người từ Nam chí Bắc, từ thành thị đến nông thôn bị giới bạo quyền cộng sản tước đoạt các quyền sống của con người. Họ cũng là nạn nhân của Trung Quốc xâm lược lấn chiếm biên giới, biển đảo. Những người dân oan đã đứng lên đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, chống thù trong, giặc ngoài, chống áp bức, bóc lột. đòi lại các quyền của con người mà mình phải được hưởng.

Nhà văn Võ Thị Hảo đã nói lên những suy nghĩ của mình về dân oan Việt Nam đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, chống áp bức, bóc lột qua cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành.
 
Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe