Tuesday, March 14, 2017

Lm Tadeo Nguyễn Văn Lý bật khóc và đau buồn vì Việt Nam ở trong cơn hấp hối, đã trở thành Tây Tạng 2