Monday, January 28, 2013

Mỗi người Việt yêu nước nên đọc ...

   ....hết Hiệp Định Paris 1973 này...  

        Chú ý Chương V Điều 15 và Chương VIII Điều 21 

    để thấy thêm tội ác của đảng CSVN đối với dân tộc và đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.

 
       ***

     Toàn văn Hiệp định Paris 1973

Dân Làm Báo gửi đến các bạn trong thôn toàn văn bản Hiệp Định Paris 1973. Xin cám ơn bạn đọc Truyền Tấn đã gửi tài liệu cùng lời giới thiệu:
 
 Mỗi người Việt yêu nước nên đọc hết Hiệp Định nầy.
 
 Chú ý Chương V Điều 15 và Chương VIII Điều 21 để thấy thêm tội ác của đảng CSVN đối với dân tộc và đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.