Sunday, January 20, 2013

Phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại nhân chứng sống kể về trận Hải Chiến Hoàng Sa 1974


Lịnh của vị Tổng Thống VNCH rất là rõ ràng cho tôi , 

nói rằng , cho tôi được toàn quyền xử dụng mọi biện pháp .

".nhưng cứng rắn, và võ lực nếu cần đễ chứng minh cho Trưng cộng thấy rằng đó
là lãnh thổ của VNCH.".

.và chúng tôi dựa vào câu nói cuối cùng  của ông nói với chúng tôi  rằng 

"Chúng ta không thể để mất một tấc đât của VIỆT NAM "