Tuesday, February 19, 2013

Ôi ! Trình độ học thức của các Lãnh đạo csVN ..!!!!

                      Đụng đâu... té đó

  Nhân chuyện đồng chí thủ tướng chính phũ X xuống bút kiểu ngã mà không hỏi, hỏi rồi sao cứ ngã - "... hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bão vệ vùng trời vùng biễn, cũa Tỗ quốc. Xứng đáng với truyền thống anh hùng và tin yêu cũa đãng, Nhà nước và Nhân dân...", Dân Làm Báo gửi lại tài liệu này để bà con trong thôn cất vào kho làm... của và... truyền lại cho thế hệ mai sau!

Tiếng Việt của đồng chí cháu: Tiếng Việt của đồng chí Bác:

Bản di chúc này đồng chí Bác đã bỏ ra đúng 5 năm để hoàn tất. Bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng ngày 10 tháng 5 năm 1965 và hoàn tất vào ngày 10 tháng 5 năm 1969. 3 trang giấy 5 năm trường. Cho nên: xin đừng nói đồng chí Bác viết ẪU viết TÃ viết trật chính TÃ.