Saturday, March 16, 2013

DẬY MÀ ĐI ! Hỡi đồng bào ơiNhạc và Lời : Trúc Hồ
(Verse 1)
Từ phương xa, nhìn về quê hương
Đất nước tôi sau bốn ngàn năm
Ải Nam Quan, nay không còn
Hoàng-Trường Sa, nay không còn
Mẹ Việt Nam ơi…Ngày hôm nay, nhìn về quê hương 

Đất nước tôi sao lắm nhiễu nhương
Người yêu nước, trong chốn lao tù
Mẹ thương con, thiêu cháy thân mình
Mẹ Việt Nam đau

(Chorus)

Hãy biết yêu quê hương Việt Nam
Hãy biết đau nỗi đau người dân
Ải Nam Quan, Hoàng - Trường Sa
Một ngàn năm, giặc phương Bắc
Quê hương mình rồi sẽ ra sao?

Hãy biết yêu quê hương Việt Nam

Hãy đứng lên cháu con Rồng Tiên
Đừng thờ ơ,
Đừng làm ngơ
Triệu con tim cùng bước tới
Chúng ta là giồng giống Lạc Hồng!

(Verse 2)

Ngày hôm nay, nhìn về quê hương
Đất nước tôi, sao lắm nhiễu nhương
Người yêu nước trong chốn lao tù
Mẹ thương con thiêu cháy thân mình
Mẹ Việt Nam đau

Bạn cùng tôi,

Nhìn về quê hương
Đất nước ta nay sẽ về đâu
Người lầm than, kẻ không nhà
Người dân oan trên khắp mọi miền
Mẹ Việt Nam  đau

(Chorus)


(Bridge)

Hãy làm ngọn gió đổi thay

(Chorus)


Trieu con tim in english
A Million Hearts

(Verse 1)

From afar, looking toward our homeland
Four thousand years of history
Ai Nam Quan, no longer
Hoang-Truong Sa, no longer
Oh Mother Vietnam...

This moment, looking toward our homeland
How can such cruelty be?
Patriots, locked in prisons
A mother, self-immolated for love of her daughter
The pain of Mother Vietnam...

Chorus

Let us learn to love our Vietnam
Let us learn the pain and struggle of our people
Ai Nam Quan, Hoang - Truong Sa
One thousand years of Northern Aggression
What will become of our homeland?

Let us learn to love our Vietnam
Let us stand up for our people
Don't stand still,
Don't turn a blind eye,
A million hearts together step forward,
We are the children of Mother Vietnam

(Verse 2)

This moment, looking toward our homeland
How can such cruelty be?
Patriots, locked in prisons
A mother, self-immolated for love of her daughter
The pain of Mother Vietnam...

Stand with me,
Look toward our homeland
What will become of our country?
Casualties, those without shelter,
Victims in their own homeland,
The pain of Mother Vietnam...

(Chorus)


(Bridge)

Let us be the wind of change