Friday, September 27, 2013

Biểu Tình Chống VC Nguyễn Tấn Dũng Tại Paris Ngày 25-9-2013