Thursday, November 21, 2013

Đặng Chí Hùng Tâm Tình Cùng Nghê Lữ, Tháng 10-2013