Friday, December 13, 2013

Biểu Tình Trước Trụ Sở Liên Hiệp Quốc Nhân Ngày Kỷ Niệm 65 Năm