Wednesday, December 4, 2013

Cú đánh lừa không hoàn hảo

QH bấm nút

QH bấm nút
Bản Hiến pháp 2013 ðã ðược thông qua, với tuyệt ðại ða số phiếu có mặt 486/488 = 97% phiếu bầu.
Lãnh ðạo ðảng và Quốc hội kiên ðịnh ði theo ý của mình, bất chấp lời yêu cầu hoãn bỏ phiếu ðể lấy thêm ý kiến của công dân, thảo luận thêm cho kỹ vì khá ðông trí thức trong nước cho rằng bản dự thảo còn nhiều ðiều cũ kỹ, giáo ðiều, có một số ðiểm còn lùi lại so với Hiến pháp 1992, chưa ðạt mức ðổi mới cần thiết.

Bộ Chính trị và Ban Thường trực Quốc hội vẫn tự tin mình là Vua tập thể, như cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Vãn An nhận ðịnh, tự cho ý mình là ý Trời, toàn dân phải cúi ðầu vâng lệnh.
Như thế, Quốc hội ðã thông qua với tỷ lệ gần tuyệt ðối 100%, không có phiếu chống nào, chỉ có 2 phiếu trắng.
Một cuộc bỏ phiếu hoàn hảo, mỹ mãn, chỉ có dưới thời Xô Viết của Stalin, thời Mao, thời họ nhà Kim/Bắc Triều Tiên.
Các vị lãnh ðạo ðảng, nhà nước, Quốc hội vui vẻ, hài lòng, hân hoan ra mặt. Họ mở ðại tiệc trưa 30/11.
Theo mạng của Ðảng Cộng sản ngày 29/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cao hứng tuyên bố rằng: ”Ðây là cuộc họp rất quan trọng. Hiến pháp là ðạo luật cơ bản làm nền tảng chính trị cho ðất nưóc. Các ðại biểu ðã tận tụy hết mình, với tinh thần khoa học, ðã lắng nghe, tìm hiểu, tiếp thu, chắt lọc tinh hoa trí tuệ của ðồng bào, chiến sỹ, bà con ở nước ngoài, các cấp các ngành của hệ thống chính trị ðể hoàn thiện bản Hiến pháp này.“
Thay mặt Ban Thường vụ Quốc hội, ông Uông Chu Lưu mở ngay cuộc họp báo, tán tụng tiếp: ”Qua cuộc thông qua Hiến pháp mới, ý ðảng là lòng dân, lòng dân khẳng ðịnh niềm tin, ý chí, nguyện vọng của tuyệt ðại ða số nhân dân ðối với ðảng lãnh ðạo.”
Bà Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Doan huênh hoang: “Cuộc thông qua Hiến pháp hết sức dân chủ, cởi mở, việc dự thảo rất công phu, phản ánh trí tuệ của toàn dân. Việc thi hành Hiến pháp bắt ðầu từ ngày 1/1/2014 sẽ ðặt cơ sở cho bước phát triển mới của ðất nước.”
Họ vui mừng, hớn hở ra mặt vì trong thâm tâm ngỡ rằng họ ðã hoàn thành một cuộc ðánh lừa hoàn hảo.
Thế nhưng thời thế ðã khác, và cũng ðã có những ðánh giá khác hẳn. Nhiều trí thức ðã không ngạc nhiên, tỏ ra thất vọng. Họ cho rằng với những người lãnh ðạo hiện nay tất là phải như thế. Chỉ là một sự ðánh tráo khái niệm, một cuộc lừa dối quy mô, ðổi rất nhiều câu chữ thứ yếu ðể không thay ðổi gì thực chất, nhằm kiên trì chủ nghĩa Mác – Lê lỗi thời, kiên ðịnh chủ nghĩa Cộng sản và chủ nghĩa xã hội mơ hồ, kiên ðịnh chế ðộ toàn trị ðộc ðảng, kiên trì kinh tế nhà nước là chủ ðạo, kiên trì sở hữu toàn dân về ðất ðai. Chính 5 ðiều kiên ðịnh ðó mới cần thay ðổi, dứt khoát vứt bỏ. Một cuộc phản biện lập tức diễn ra quyết liệt trên các blog tự do, ðặc biệt là trên Diễn ðàn Xã hội Dân sự, một cuộc phản biện sâu sắc, mạnh mẽ, triệt ðể, thấu lý ðạt tình hơn.
Phản biện dữ dội nhất là lần này là về thái ðộ sai lầm của lãnh ðạo không còn úp mở, công khai ðặt ðảng ðứng trên nhân dân, Hiến pháp tuân theo Cương lĩnh của ðảng. Rõ ràng nhất là Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) của ðảng vừa duyệt bản Hiến pháp xong là ðưa ngay ra buộc Quốc hội bỏ phiếu, như ðóng kịch, vì 90% ðại biểu Quốc hội là ðảng viên, phải tuân theo kỷ luật của ðảng. Ðảng chủ ðã tiêu diệt dân chủ. Quốc hội thực chất là “Ðảng hội”. Ðảng ðã cưỡng ép Quốc hội, nên Hiến pháp thực chất là bản “hiếp pháp”. Theo mạng Dân làm báo ngày 30/11, Giáo sư Tương Lai nhận xét rằng Quốc hội khóa XIII ðã phạm tội ðối với ðất nước, dân tộc do những hệ quả nguy hiểm nó mang lại. Công dân Nguyễn Lân Thắng ðề nghị giải tán Quốc hội do sai lầm cao ngạo dám tự ðặt mình cao hơn nhân dân.
Hiến pháp mới không mảy may mang chất nhân dân, do dân, vì dân, nên sau khi ông Uông Chu Lưu khẳng ðịnh ðã tiếp thu, nghiên cứu, sàng lọc, rút ra tinh hoa trí tuệ của nhân dân ðể ðưa vào Hiến pháp mới, một nhà báo hỏi ông ðã tiếp thu những ý kiến nào hay nhất của nhân dân thì ông phó chủ tịch Quốc hội tịt mít, không nói nổi.

Công luận biết rõ một loạt ý kiến xác ðáng nhất, tâm huyết, khoa học nhất trong kiến nghị của 72 trí thức ðược 14.785 công dân tán ðồng ðã bị vứt vào sọt rác, thậm chí còn bị chụp mũ là lạc hậu, trái ðạo ðức, phản ðộng.
Trong cơn suy thoái của ðảng CS về mọi mặt, về quản lý kinh tế tài chính cũng như về ðiều hành ngành y tế giáo dục, về tính cương trực cầm quyền cũng như về duy trì ðạo ðức xã hội, chưa bao giờ uy tín của ðảng, của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, của chính phủ, Quốc hội lại xuống thấp như hiện nay, bị cả xã hội chê trách, coi thường. Cũng ðúng vào lúc các tổ chức quốc tế và Liên Hiệp Quốc yêu cầu VN phải tỏ ra biết phục thiện bằng việc làm trong tôn trọng nhân quyền khi vừa mới ðược vào Hội ðồng Nhân quyền.
Bô Chính trị ðã tính sai một nước cờ khi quyết ðịnh ép Quốc hội thông qua một dự thảo cực kỳ bảo thủ, lạc hậu ðến ghê người. Ngay ðoạn mở ðầu ðã ca tụng chủ nghĩa Mác – Lênin, cứ như hơn 20 nãm về trước. Họ ðã khinh thường nhân dân, miệt thị trí thức, lườm ngúyt thanh niên, thù ghét nông dân, bóp chết nhà kinh doanh vừa và nhỏ, ðàn áp người dân chủ, yêu nước, vậy họ ðịnh sống hòa thuận yên ổn với ai?
Với thái ðộ bịt chặt tai, nhắm nghiền mắt không thèm nghe tiếng dân, ðặt dân dưới chân của ðảng, bắt dân phủ phục thi hành từ ngày 1/1/2014 bản hiến pháp ðược thảo tuân theo cương lĩnh của ðảng, thực sự ðảng ðã bắt dân hàng phục mình. Ðây là một cuộc chiến tranh không tuyên bố, sau một cuộc phản bội tưởng như hoàn hảo, trót lọt.
Thật ra ðây chỉ là một quả lừa vụng về, dại dột, không ðúng lúc.
Và nhân dân ðã và ðang trả lời.
“Hội không ðồng ý với Hiến pháp” lập tức xuất hiện. Chỉ trong vài giờ ðã có vài trãm công dân ghi tên tham gia.

Hàng loạt công dân tuyên bố “bất tuân dân sự”. Một ðảng khinh miệt dân, một nhà nước coi dân và trí thức dân tộc như cỏ rác còn xứng ðáng cầm quyền, còn ðáng ðược tôn trọng không? 
Một ðảng rắp tâm phản bội nhân dân ðến thế ắt nhân dân biết phải ứng xử lại ra sao cho phải lẽ. “Hội phụ nữ nhân quyền“ cũng ðàng hoàng xuất hiện. Tổ chức thúc ðẩy nhân quyền chuẩn bị xuất hiện. Người dân bật dậy, từ ðất dấy lên, mời gọi, vẫy nhau.

Mọi người hãy nghĩ ðến sức dân. Sức Ngu Công dời núi. Nguyễn Trãi, Chu Vãn An ðã bàn về sức dân. Chèo thuyền lật thuyền là sức dân. Thánh Gandhi ðã chỉ rõ sức dân, tay không, ý chí vững bền là vô ðịch. Mandela gọi số ðông thức tỉnh có tổ chức là phép nhiệm mầu, sức công phá mạnh hơn vũ khí, bạo lực. Huống gì sức mạnh của dân tộc gắn với sức mạnh của thời ðại sẽ làm tãng thêm sức công phá cường quyền, tãng thêm phép nhiệm màu.

Blog Bùi Tín (VOA)