Tuesday, December 31, 2013

Lời nhắn nhủ cuối cùng..

..của Việt Dzũng gởi tất cả những nhà Đấu tranh Tự Do Dân Chủ cho VN .