Wednesday, March 19, 2014

Tổ Quốc Việt Nam đang lâm nguy!

    Đề tài "Tổ quốc Việt nam đang lâm nguy" này không phải là vấn đề chúng ta viết ra hoặc thảo luận xong rồi lại để cho nó trở thành đề tài "trôi vào quên lãng"! 

Rất cấp bách, rất nghiêm trọng, chúng ta, người dân Việt Nam phải tìm phương cách để giữ gìn Tổ quốc, Tổ quốc Việt Nam đang lâm nguy do đảng CSVN là thủ phạm đã và đang tạo ra, bằng mọi cách để giữ chiếc ngai vàng là đảng CSVN!
  Đã bắt đầu lâm nguy do Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng đem dâng hiến hai quần đảo Hoàng - Trường Sa thân yêu bằng bản Công hàm ô nhục ngày 04/9/1958 và lâm nguy ngay cái thời Hồ Chí Minh cấu kết với Nga, Tàu để đem chủ nghĩa vô nhân Cộng sản vào áp đặt trên Quê hương chúng ta!

Đang lâm nguy do tập đoàn lãnh đạo Trung ương của đảng CSVN kế thừa tư tưởng HCM đã hành động với tâm tính vọng ngoại, lập kế hoạch dâng bán đất nước để giữ đảng hầu được thỏa mãn quyền lực, quyền lợi cho đảng và cho lợi ích cá nhân đảng viên, con người Cộng sản vong bản và rập tâm yêu kính Mác, Mao, Lênin, Stalin.

Từ HCM tới những đảng viên cao cấp Trung ương như Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, Trường chinh Đặng Xuân Khu, Tố Hữu vv...

Sự lâm nguy càng khốc liệt trong thời kỳ Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang đã thi đua dâng bán đất đai biên giới, nhường Ải Nam quan và nhiều danh lam thắng cảnh biên giới Việt - Trung, dâng nhiền phần biển Bắc bộ, ký sát nhập Việt Nam tại Hội nghị Thành Đô làm vùng tự trị của Tàu ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990 (Lại cùng ngày tháng 4/9/1958 với bản công hàm ô nhục PVĐ!). Than ôi! Vào vùng tự trị của Tàu thì không khác nào dân Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông đang hứng chịu muôn ngàn nguy khốn, đớn đau đầy máu lệ! Đó là những dân tộc đã nhiều đời có liên hệ với Hán tộc, còn dân tộc Việt Nam sẽ nguy khốn hơn trăm lần!. Đảng CSVN đã cho Tàu cộng xâm nhập vào các vùng chiến lược hiểm yếu, nắm trong tay toàn bộ nước Việt Nam. 

Hiện nay việc cứu nguy Tổ quốc không phải là việc đơn giản!

Nếu Dân tộc Việt nam mà bị xát nhập vào Trung hoa năm 2020 thì nước Việt Nam có bốn ngàn năm văn hiến sẽ tan tành những hào quang của các đấng anh hùng Quang Trung, Nguyễn Huệ, hai Bà Trưng, bà Triệu, các đời Lý, Trần, Lê, Nguyễn và Tổ tiên ta đã dầy công giữ nước và mở mang cõi bờ.
 Tan tành, tan tành đất nước sẽ bị xóa tên Việt Nam quý yêu trên bản đồ Thế giới bởi bọn người mang tính danh cầm thú Cộng Sản!

Chúng ta cam chịu hoàn cảnh đau thương đó sao?

Chúng ta chịu bó tay trước những kẻ bán nước đó sao?

Chúng ta không có hành động nào thực tiễn để giữ Tổ Quốc thoát hiểm nguy có cơ rơi vào tay kẻ thù truyền kiếp Hán gian, tàn ác đó sao?

Chúng ta để mặc kệ những nhà dân chủ, những anh hùng thời đại với tỷ số nhỏ nhoi trong số gần 90 triệu dân và 4 triệu người Việt hải ngoại, những anh hùng quốc nội đang đơn thương độc mã đấu tranh trực diện hiểm nguy với đảng CSVN khát máu dân tộc từ trước tới nay. Chúng ta đành ngồi yên và xem như chuyện của ai đó mà dững dưng vô cảm được sao?

Thời kỳ này rất khó lòng cứu chữa, nếu con dân Việt Nam trong và ngoài nước không kịp thời hành động rốt ráo, kiên trì, lập kế hoạch khả thi và tận dụng sự khôn ngoan bằng mọi phương cách đấu tranh để đối đầu với đảng CSVN quỷ quyệt khôn lường, tàn ác lưu manh có một không hai trong nhân loại! Thì coi chừng sẽ quá trễ!

Đó là bổn phận và trách nhiệm của công dân. Chúng ta phải cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi. 

"Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách!". Đừng đễ qúa trễ!