Saturday, May 17, 2014

Lời khuyên của Người yêu nước đên các Đồng Bào VN.

 "Tố Quốc Việt Nam muôn Năm " 

Phỏng vấn Đặng Chí Hùng