Sunday, September 28, 2014

Hong Kong thách thức Bắc Kinh

joshua won

Phong Trào sinh Viên đòi được quyền lựa chọ người đại diện cho dân Hong Kong.