Sunday, January 11, 2015

Lời kêu gọi khẩn thiết để cứu nước. Ngưng chuyển đô la về Việt Nam!