Thursday, April 16, 2015

Hãy Vùng lên Đồng Bào ơi ..!!..40 Năm quá đủ cho một kiếp làm Người ..

..40 Năm Dân Miền Nam mất Tự Do ,mất Nhân Quyền..
dưới chế độ Bạo Quyền Độc Tài , Đảng trị của csVn.!!