Saturday, May 23, 2015

Đảng Khoe Đại Thắng!

( HNPĐ ) Mở mồm khoe Đảng Quang Vinh Đánh đâu thắng đấy…

 thất kinh rụng rời! 54 chiến thắng hỡi ơi Di cư làn sóng triệu người vô Nam! Mở mồm khoe Đảng Quang Vinh
 Đánh đâu thắng đấy… thất kinh rụng rời!
 54 chiến thắng hỡi ơi

 Di cư làn sóng triệu người vô Nam!
 Chiếm thành nhưng thất nhân tâm
 Muôn dân oán hận âm thầm chạy đi!
 Thắng vầy mà thắng cái gì
 Nhân tâm ai oán, thành trì xác xơ!
 Dòng sông Bến Hải đôi bờ
 Dân hai miền vẫn ước mơ hòa bình.
 Đảng gây chiến sự đao binh,
 Nồi da xáo thịt, đệ huynh chia lìa!
 …
 75 máu lệ đầm đìa
 Đảng khoe đại thắng tía lia rùm trời!
 Thắng mà dân chạy ra khơi,
 Bỏ nhà bỏ nước triệu người vượt biên!
 Triệu người cải tạo oan khiên,
 Lòng dân oán hận bạo quyền khôn nguôi!

 Thắng mà bốn chục năm rồi,
 Nhân tâm ly tán đứng ngồi không yên!
 Hận thù bất cộng đới thiên
 Bốn mươi năm vẫn oan khiên ngút trời!
 Hố sâu cách biệt bao đời
 Giữa Tư Bản Đỏ với Người Dân Oan!
 

 May 10, 2015
 Hồ Công Tâm ( HNPĐ )