Thursday, May 21, 2015

Lý Quang Diệu & biến cố 30 tháng 4:Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa bình luận

 Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa nói về quan điểm của Lý Quang Diệu xung quanh biến cố 30 tháng 4 của VN.