Saturday, May 28, 2016

★Choáng Ngợp Trước Đoàn Xe Hộ Tống Tổng Thống Mỹ Barack Obama
 **

Đoàn Xe Hộ Tống Tổng Thống Mỹ Brack Obama tại Hà Nội sáng ngày 23/05/2016**