Wednesday, July 27, 2016

2000 người dân biểu tình yêu cầu “Formosa cút khỏi Việt Nam”, ngày 24.07.2016