Friday, July 1, 2016

Đất Nước mình rồi sẽ đi về đâu?!?? Câu hỏi cần 90 triệu Dân VN trả lời...

Bài giảng trong thánh lễ Cầu cho Công Lý & Hòa Bình 26-6-2016