Monday, September 5, 2016

SOS ĐỒNG BÀO VN



CSVN đã in sách tiếng Bắc Kinh để đưa vào trường mẫu giáo chuẫn bị đồng hóa con dân VN !
Bắt buộc học và thay thế vào tiếng Anh , một sự Hán hóa công khai






Đối với chế độ csvn , không có nền giáo dục , mà chỉ là một đống xà bần vụn nát và thúi mục , vì csvn cố ý làm như vậy để thực hiện chính sách ngu dân dể cai trị và dể đàn áp , cũng như dể đồng hóa Dân Tộc VN dưới ách thống trị và đô hộ mới của Chệt Cộng !
 

Đây là một sự Tổ Quốc diệt vong và diệt tộc mà csvn đã và đang tiến hành để chuẩn bị cho năm 2020 sát nhập !!

My Hanh Nguyễn(facebook)

No comments:

Post a Comment