Monday, September 5, 2016

SOS ĐỒNG BÀO VNCSVN đã in sách tiếng Bắc Kinh để đưa vào trường mẫu giáo chuẫn bị đồng hóa con dân VN !
Bắt buộc học và thay thế vào tiếng Anh , một sự Hán hóa công khai


Đối với chế độ csvn , không có nền giáo dục , mà chỉ là một đống xà bần vụn nát và thúi mục , vì csvn cố ý làm như vậy để thực hiện chính sách ngu dân dể cai trị và dể đàn áp , cũng như dể đồng hóa Dân Tộc VN dưới ách thống trị và đô hộ mới của Chệt Cộng !
 

Đây là một sự Tổ Quốc diệt vong và diệt tộc mà csvn đã và đang tiến hành để chuẩn bị cho năm 2020 sát nhập !!

My Hanh Nguyễn(facebook)