Sunday, April 9, 2017

Gió Đổi Thay đã đến: Phất cờ vàng KHỞI NGHĨA trên bầu trời Hà Tĩnh...

Phất Cờ Vàng KHỞI NGHĨA trên bầu trời Hà Tĩnh báo hiệu ngọn Gió Đổi Thay cho nước Việt

Cơ hội lớn cho cả dân tộc đứng lên dẹp loài Giặc Cộng
Cờ vàng phất cao thay cờ máu
Hát TRẢ LẠI CHO DÂN đòi quyền Tự Do
NGỌN GIÓ ĐỔI THAY ĐÃ NỔI LÊN RỒI