Wednesday, March 27, 2013

"Đế quốc Mỹ xâm lược ? "

"Đế quốc Mỹ xâm lược ? "
Thư gửi cô giáo của một sinh viên năm thứ 2
Giọng đọc Hạt Sương Khuya


Viết bởi Vong NgayXanh