Friday, July 26, 2013

128 HÌNH ẢNH BIỂU TÌNH CHỐNG TRƯƠNG TẤN SANG TRƯỚC TÒA BẠCH ỐC NGÀY 25/07/2013 - (Nhất Hùng)

 


BIỂU TÌNH CHỐNG TRƯƠNG TẤN SANG TRƯỚC TÒA BẠCH ỐC NGÀY 25/07/2013

BIỂU TÌNH CHỐNG TRƯƠNG TẤN SANG TRƯỚC TÒA BẠCH ỐC NGÀY 25/07/2013
Jul 25, 2013
by Nhat Hung