Wednesday, September 4, 2013

Hãy đập tan sự sợ hãi..

.hãy cùng nhau đứng lên đòi hỏi Quyền Làm người

Không thể để csVN cướp đoạt Quyền làm người của nhân dân VN.