Wednesday, January 15, 2014

Ai là Ngụy quyền, tay sai bán nước cầu vinh?