Wednesday, April 8, 2015

LM Giuse Đinh Hữu Thoại nói lên sự thật CSVN.