Sunday, February 28, 2016

Từ Mạc Đặng Dung đến Mạc Thái Tổ: Kẻ hãm hiếp lịch sử

Dương Thu Hương – 

Từ Mạc Đặng Dung đến Mạc Thái Tổ: Kẻ hãm hiếp lịch sử


 Số phận của những kẻ thống trị và kẻ bị trị - Phần 2