Sunday, May 22, 2016

Gánh xiếc to trên quê hương nhỏ

Cám ơn Nhạc Sĩ TUẤN KHANH đã dùng giòng nhạc để nói lên nỗi Đau và trăn trở của Đồng bào và của chính mình đang sống trong một ĐẤT NƯỚC không có NHÂN QUYN.