Wednesday, May 4, 2016

Giới trẻ nghĩ gì về biến cố 30/04

Giải phóng gì mà hơn 3 triệu đồng bào phải chạy trốn ra biển , Giải phóng gì mà
đồng bào ở lai trong nước không được hưởng QUYỀN TỰ DO DÂN CHỦ như thời VNCH !!??