Friday, April 28, 2017

Tính mạng của gia đình ông Vương văn Thả sẽ được định đoạt bởi sự làm ngơ của đồng bào tỉnh An Giang cho phép Công An được quyền giết dân.

Tính mạng của gia đình ông Vương văn Thả sẽ được định đoạt bởi sự làm ngơ của đồng bào tỉnh An Giang cho phép Công An được quyền giết dân. 
SourceHatbuiVitran - Youtube Posted on: 2017-04-27
Tính mạng của gia đình ông Vương văn Thả sẽ được định đoạt bởi sự làm ngơ của đồng bào tỉnh An Giang cho phép Công An được quyền giết dân.