Saturday, September 7, 2013

San Francisco 5/9/2013: CĐNV biểu tình phản đối treo cờ đỏ